Työturvallisuuspalvelut

TSP-Työsuojelupäällikköpalvelu™

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. Työsuojelupäällikön tehtävät voit hoitaa työnantaja itse tai hänen nimeämänsä edustaja.

Työsuojelupäällikön tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • Työnantajan ja esimiesten avustaminen työpaikalla tarvittavan työsuojeluosaamisen varmistamiseksi
 • Työpaikan työsuojeluyhteistyön käynnistäminen, tukeminen ja kehittäminen
 • Työsuojelutoimikunnan toimintaan osallistuminen
 • Yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa.

Tiesitkö, että voit hankkia työsuojelupäällikön myös yrityksen ulkopuolelta?

Työsuojelupäällikön tehtävien ulkoistaminen antaa sinulle aikaa keskittyä omaan bisnekseesi. Yhteistyö asiantuntijan kanssa takaa, että työturvallisuusasioista huolehtii kokenut ja tehtävään sitoutunut ammattilainen, joka tuntee lainsäädännön sekä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kasvua tukevat menettelytavat – ja niiden viemisen käytäntöön.

Tarjoamme yksilölliset, työyhteisön tarpeiden mukaiset työsuojelupäällikön palvelukokonaisuudet, joissa tehtävät kuvataan tarkemmin tapauskohtaisesti.

Safecon työsuojelupäälliköllä on pitkä kokemus esimiestehtävistä ja työsuojelupäällikön tehtävistä sekä yrityksissä että kunta-alalla. Safecon työsuojelupäällikkö on perehtynyt työturvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja hänellä on edellytykset kehittää työsuojelun yhteistoimintaa. Myös Safecon lakiseurantapalvelu voidaan liittää Työsuojelupäällikköpalveluun.

Pyydä tarjous


Riskinarviointipalvelu™

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssään. Jotta tämä velvollisuus voidaan täyttää, tulee mahdolliset riskit ensin kartoittaa ja arvioida – tunnistamattomilta riskeiltä ei voi suojautua!

Safeco tukee sinua riskien arvioinnissa ja hallinnassa

Työturvallisuus on osa jokapäiväistä johtamista ja toimintaa: tuottavuusloikka alkaa sillä, että työnantaja ja työntekijät kehittävät jatkuvasti yhdessä toimintatapojaan. Hyvässä riskinarvioinnissa on kysymys siitä, että työpaikalla otetaan hallintaan kaikki työn tuottavaa, turvallista ja laadukasta tekemistä haittaavat asiat. Kaikkia vaaroja ei aina voida poistaa, mutta todennäköisyyteen ja/tai seurauksiin ennalta vaikuttamalla riskit saadaan hallintaan.

Riskienhallinnassa on tärkeää, että vaarat on kartoitettu ja riskit arvioitu, tiedotettu sekä ohjeistettu henkilöstölle. Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi alkaa aina johdon ja henkilöstön koulutuksella.

Safecon riskinarviointipalvelu on kustannustehokas ratkaisu: saat lujan lakisääteisen perustan, jonka päälle rakennetaan strategista työhyvinvointia ja tuottavuutta. Laadimme tarvittaessa työyhteisöllesi turvallisuusohjeistuksen ja koulutamme henkilöstön noudattamaan sitä. Safecon avulla löydät kustannustehokkaat ratkaisut riskienhallintaan!

Pyydä tarjous


Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma toimii perustana suunnitelmalliselle ja tavoitteelliselle turvallisuuden kehittämiselle. Toimintaohjelma on lakisääteinen ja velvoite koskee organisaatioita, joissa on vähintään yksi vieras työntekijä.

Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen aloitetaan kartoittamalla, miten työsuojeluasioiden hoitaminen on järjestetty ja arvioimalla työstä aiheutuvat vaarat. Toimintaohjelmaan tulee sisältyä muun muassa:

 • Kuvaus työympäristöstä ja sen kehittämistarpeista
 • Tieto työnantajan ja työntekijöiden työsuojelutehtävistä sekä vastuiden jakautumisesta
 • Työsuojelun yhteistoimintaorganisaation ja työterveyshuollon esittely
 • Kuvaus siitä, miten työsuojeluasiat huomioidaan työpaikan jokapäiväisessä toiminnassa

Toimintaohjelmaan voidaan sisällyttää myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, mitkä ovat lakisääteisiä organisaatioissa, joissa on vähintään 30 työntekijää.

Työsuojelun toimintaohjelman toteutumista tulee seurata ja varmistaa

Työnantajan pitää aikatauluttaa ja vastuuttaa työsuojelun toimintaohjelmassa havaittujen kehittämistarpeiden toteuttaminen ja varata työpaikalle riittävät voimavarat niiden toteuttamiseen, sekä varmistaa, että työsuojelun toimintaohjelma tiedotetaan koko henkilöstölle ja se on henkilöstön saatavilla. Koko työyhteisön sitouttaminen työsuojelun toimintaohjelmaan on erittäin tärkeää työsuojelutavoitteiden saavuttamiseksi.

Myös työsuojelun toimintaohjelman toteutumista tulee seurata. Ohjelma on pidettävä ajan tasalla tarkastelemalla sen sisältöä ja tavoitteita säännöllisin väliajoin tai olosuhteiden olennaisesti muuttuessa.

Me Safecolla tuemme työyhteisöänne työsuojelun toimintaohjelman laatimisessa, sekä autamme turvallisen ja tuottavan tulevaisuuden rakentamisessa tukemalla toimintaohjelman käytäntöön vientiä ja seurantaa.

Pyydä tarjous


Lakiseurantapalvelu

Harvalla on aikaa aktiivisesti seurata, kuinka työnantajan ja esimiesten vastuisiin sekä työntekijöiden velvollisuuksiin ja oikeuksiin vaikuttavat lait ja asetukset muuttuvat.

Työpaikalla on aina oltava oikea ja ajantasainen lainsäädäntö työntekijöiden ja esimiesten nähtävänä. Safecon lakiseurantapalvelun avulla saat yritykseesi tiedon uusista toimintaa koskettavista säädöksistä ja säädösmuutoksista myös kesken vuotta. Se pitää huolta, ettei mikään merkittävä tieto jää työnantajalta, esimiehiltä tai työntekijöiltä kuulematta ja näkemättä.

Safeco Oy tarjoaa organisaatiollesi lakiseurantapalvelun, jonka ansiosta sinun ei tarvitse ostaa lakikirjoja vuosittain vaan saat tiedon uusista organisaatiosi toimintaa koskettavista säädöksistä myös kesken vuotta.

Pyydä tarjous


Kartoitukset

Tarjoamme organisaatiollesi asiantuntevat kartoitukset toimenpide-ehdotuksineen. Kartoitukset toteutetaan pääosin kyselytutkimuksina, jotka osoitetaan sekä henkilöstölle että organisaation johdolle.

 • Työturvallisuus
 • Työhyvinvointi

Pyydä tarjous


Ohjeistukset

Toteutamme yrityksille ja kuntaorganisaatioille yksilölliset ja räätälöidyt ohjeistukset työhyvinvoinnin, tuottavuuden sekä työturvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

 • Huonon kohtelun estäminen
 • Käsin tehtävät nostot ja siirrot
 • Meluntorjuntaohjelma
 • Näyttöpäätetyö
 • Perehdyttäminen ja työnopastus
 • Psykososiaalinen kuormittuminen
 • Päihdeohjelma
 • Henkilökohtaisten suojainten käyttäminen
 • Käsivammojen ehkäisy
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Varhainen tukeminen
 • Väkivallan uhka ja sen hallinta
 • Tulityösuunnitelma

Pyydä tarjous