Varmista henkilöstösi turvallisuusosaaminen ja kehitä yhteisösi turvallisuuskulttuuria säännöllisellä ja asiantuntevalla koulutuksella.

Katso tästä seuraavat koulutukset ja ilmoittaudu heti!

Tulityökortti
Työturvallisuuskortti

 

Esimerkkejä Safecon koulutuksista:

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on Työturvallisuuskeskuksen (TTK) ylläpitämä järjestelmä jolla parannetaan yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. Kortti soveltuu kaikille toimialoille.

 

Tulityökortti

Tulityökortti on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ylläpitämä järjestelmä. Tulityökorttikoulutuksessa opitaan tulitöiden tekemiseen liittyvät vaaratekijät ja päästään kokeilemaan sammutustoimintaa käytännössä. Kortti oikeuttaa haltijansa tekemään tulitöitä tilapäisillä tulityöpaikoilla.

 

Alkusammutuskoulutus AS1

Huolehdi henkilöstösi alkusammutustaidoista. Alkusammutuskoulutuksen tavoite on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen. Alkusammutustaidoista on hyötyä sekä kotona että työpaikalla. Koulutus on kahden tunnin mittainen sisältäen tunnin teoriaosuuden sekä käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöharjoituksen.

 

Työhyvinvointi on kilpailukeino

Työhyvinvointi luodaan joka päivä työpaikan arjessa. Sitä ei voi luoda tyky-päivillä, keilaamalla, jakamalla liikuntaseteleitä tms. Ihminen voi omilla elintavoillaan ja liikunnalla vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa mutta työpaikalla tarvitaan myös työyhteisötaitoja, yhteisiä pelisääntöjä ja yhdessä sovittuja tavoitteita. Työyhteisön hyvinvointi on edellytys huipputuottavuudelle. Työhyvinvointi tuottaa sekä työnantajalle, työntekijöille että yhteiskunnalle. Työhyvinvointiin oikein kohdistetut panostukset tuottavat siihen uhratun rahan ja ajan moninkertaisesti takaisin. Koulutuksessa kerrotaan miten työhyvinvointia luodaan.

 

Vaarojen kartoittaminen ja riskien arviointi

Vaarojen kartoittaminen ja riskinarviointi on työturvallisuuden ja myös työhyvinvoinnin perusta ja kulmakivi. Työturvallisuuslaki 10§ Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi edellyttää, että työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Käyttämällä oikeita työkaluja ja toimimalla yhdessä niin, että kaikki saavat vaikuttaa, löydetään ne haitalliset kuormitustekijät eli ne asiat, jotka haittaavat työn turvallista ja tuottavaa tekemistä. Jos aina töihin mennessä harmittaa, niin asiat työpaikalla eivät ole kunnossa. Yhdessä tehty riskinarviointi on lähtölaukaus myös työhyvinvoinnille. 

 

Turvallisuushavainnot ja tapaturmat

Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Työnantajan tulee puolestaan kertoa ilmoituksen tehneelle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle mihin toimenpiteisiin esille tulleessa asiassa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä. Työpaikan kulttuuri kannattaa rakentaa sellaiseksi että kaikki ilmoittavat kaikista työn turvallista ja tuottavaa tekemistä haittaavista asioista työnantajalle ja asiat laitetaan sitten yhdessä kuntoon. Kaikki tapaturmat ovat turhia ja nolla tapaturmaa on mahdollista. Tapaturmista aiheutuu aina inhimillisiä kärsimyksiä mutta ne ovat myös kalliita. Kannattaa muistaa, että vakuutusyhtiöt eivät sponsoroi tapaturmia. Kaikki tapaturmat pitää tutkia ja niistä pitää oppia.

 

Työturvallisuus, vastuut ja velvollisuudet

Koulutus auttaa tunnistamaan vastuut ja ymmärtämään, että johtaminen on palvelutehtävä. Esimiesten tehtäväkuvausten on oltava tarpeeksi selkeät ja toimintatapojen on oltava yhtenäiset. Pelisääntöjen pitää olla työpaikalla kaikkien tiedossa ja niitä sovelletaan kaikkien kohdalla aina samalla tavalla. Johto voi vaikuttaa turvallisuuskulttuuriin omalla esimerkillään. Yhtenäinen ja selkeä linja turvallisuuskysymyksissä auttaa turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Kun velvoitteet ja vastuut tunnetaan on selkeät suuntaviivat helpompi määritellä. Organisaatio kannattaa rakentaa niin, että se tukee työn tekemistä eikä haittaa sitä. Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita.

 

Perehdyttäminen ja työnopastus

Perehdyttäminen on lakisääteistä: Työturvallisuuslaki 14§ Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus. Työnantaja on vastuussa siitä, että koko henkilöstö on saanut perehdytyksen tehtäviinsä. Käytännössä lähin esimies on vastuussa alaistensa perehdyttämisestä. Perehdyttäminen on yksi työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kulmakivi. Hyvin tehty vaarojen kartoitus ja riskien arviointi soveltuu loistavasti myös perehdyttämiseen. 

 

Nuorille työntekijöille vaaralliset ja erityisen haitalliset työt

Millaisia töitä nuorilla voi teettää? Mitkä työt ovat nuorille vaarallisia? Voiko niitä lainkaan teettää ja millä edellytyksillä? Mitkä ovat ikärajat?

 

Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kouluttaminen

Työsuojelun peruskurssit tai täsmäkoulutukset asiakkaan toiveiden mukaisesti

 

Kysy lisää tai pyydä tarjous!