Tiedämme, että työyhteisössäsi työskentelee oman alansa vahvoja ammattilaisia. Meillä Safecossa on puolestaan vankka kokemus työ- ja tilaturvallisuuden kehittämisestä ja johtamisesta.

TSP-TyösuojelupäällikköpalveluTM

Tiesitkö, että työsuojelupäällikön voi hankkia myös yrityksen ulkopuolelta?

Tarjoamme Sinulle työyhteisösi tarpeiden mukaisen palvelukokonaisuuden ja kuvaamme tehtävät tarkemmin tapauskohtaisesti. Voit keskittyä omaan bisnekseesi ja luottaa siihen, että työturvallisuusasioista huolehtii kokenut ja tehtävään sitoutunut ammattilainen, joka tuntee lainsäädännön sekä strategisen työhyvinvoinnin tuottavuuden kasvua tukevat menettelytavat.

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. Työnantaja voi hoitaa työsuojelupäällikön tehtävät itse tai nimetä tehtävään edustajansa.

Työsuojelupäällikön pitää tuntea työpaikan olosuhteet ja olla niihin nähden riittävän pätevä tehtäväänsä. Hänen tulee olla perehtynyt työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön. Työsuojelupäälliköllä tulee olla edellytykset järjestää työsuojelun yhteistoiminta käytännössä.

Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä työpaikalla. Työsuojelupäällikkö ei välttämättä kuulu työsuojelutoimikuntaan, mutta hän osallistuu sen kokouksiin.

Työsuojelupäällikön tehtäviä ovat

 • työnantajan ja esimiesten avustaminen työpaikalla tarvittavan työsuojeluosaamisen varmistamiseksi
 • työpaikan työsuojeluyhteistyön käynnistäminen, tukeminen ja kehittäminen
 • työsuojelutoimikunnan toimintaan osallistuminen
 • yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa.

Safecon työsuojelupäälliköllä on pitkä kokemus esimiestehtävistä ja työsuojelupäällikkyydestä sekä yrityksissä että kunta-alalla.

Safecon työsuojelupäällikkö on perehtynyt työturvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja hänellä on edellytykset kehittää työsuojelun yhteistoimintaa. Safecon lakiseurantapalvelu voidaan liittää Työsuojelupäällikköpalveluun.

Valitse Sinäkin Safecon TSP-TyösuojelupäällikköpalveluTM!

RiskinarviointipalveluTM

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi alkaa aina johdon ja henkilöstön koulutuksella. Työturvallisuus on osa jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä.

Riskienhallinnassa on tärkeää, että vaarat on kartoitettu ja riskit arvioitu, tiedotettu ja ohjeistettu henkilöstölle. Safeco tukee Sinua vaarojen tunnistamisessa ja arvioinnissa. Muista, että tunnistamattomalta riskiltä ei voi suojautua!

Tuottavuusloikka alkaa sillä, että työnantaja ja työntekijät jatkuvasti kehittävät asioita yhdessä. Hyvässä riskinarvioinnissa on kysymys siitä, että työpaikalla otetaan hallintaan kaikki työn tuottavaa, turvallista ja laadukasta tekemistä haittaavat asiat. Kaikkia vaaroja ei aina voida poistaa mutta todennäköisyyteen ja/tai seurauksiin ennalta vaikuttamalla saadaan riskit hallintaan.

Safecon riskinarviointipalvelu on kustannustehokas ratkaisu. Saat lujan lakisääteisen perustan, jonka päälle rakennetaan alusta lähtien strategista työhyvinvointia ja tuottavuutta. Tuottavuuden kasvu on moninkertainen verrattuna kustannuksiin.

Monesti huomio kiinnittyy pelkästään tapaturmiin ja koneiden tekniseen suojaamiseen. Ne pitää tietysti huomioida mutta työyhteisön toimintamallit ja -kulttuuri voivat joskus olla se suurin riski. Laadimme tarvittaessa työyhteisöllesi turvallisuusohjeistuksen ja koulutamme henkilöstön noudattamaan sitä. Safecon avulla löydät kustannustehokkaat ratkaisut riskienhallintaan!

 

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma toimii perustana suunnitelmalliselle ja tavoitteelliselle turvallisuuden kehittämiselle. Toimintaohjelma on lakisääteinen ja velvoite koskee yrityksiä, joissa on vähintään yksi vieras työntekijä.

Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen aloitetaan kartoittamalla, miten työsuojeluasioiden hoitaminen on järjestetty ja arvioimalla työstä aiheutuvat vaarat. Tätä varten tehdään kuvaus työoloista ja niiden nykytilasta:

 • minkälaisia työtehtäviä työpaikalla on
 • millaisessa ympäristössä työskennellään
 • millaisella henkilöstöllä, välineillä ja menetelmillä työ tehdään
 • minkälaista työkuormitusta työhön liittyy ja miten se voi vaikuttaa työntekijöiden työkykyyn.

Työnantaja asettaa tavoitteet työpaikan työsuojelutoiminnalle ja valitsee keinot, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Työsuojelun toimintaohjelmassa kuvataan työolojen kehittämistarpeet ja toimet kehittämistä vaativien asioiden korjaamiseksi.

Työsuojelun toimintaohjelmaan tulee sisältyä

 • kuvaus työympäristöstä ja sen kehittämistarpeista
 • tieto työnantajan ja työntekijöiden työsuojelutehtävistä ja miten vastuut jakautuvat
 • työsuojelun yhteistoimintaorganisaation esittely (esim. siihen kuuluvat henkilöt ja heidän tehtävänsä)
 • työterveyshuollon esittely sekä sen tehtävät työsuojelutoiminnassa
 • kuvaus siitä, miten työsuojeluasiat huomioidaan työpaikan jokapäiväisessä toiminnassa, esimerkiksi miten järjestetään
  • työolojen, työtapojen ja työyhteisön tilan jatkuva tarkkailu
  • työsuojeluasioihin perehdyttäminen ja työnopastus
  • työtapaturmien, ammattitautien ja vaaratilanteiden tutkinta
  • työsuojelunäkökulman liittäminen hankintoihin (koneet, työvälineet, henkilönsuojaimet, kemikaalit)
  • työsuojelun huomioiminen muutostilanteissa (esim. uusien työtilojen rakentaminen ja muutokset työolosuhteissa tai -menetelmissä)
 • tieto työnantajan laatimista turvallisuusohjeista (esim. vaarallisten koneiden käyttöohjeet ja ohjeet väkivallan varalle, yötyöhön ja yksintyöskentelyyn)  
 • selvitys työkykyä ylläpitävän toiminnan organisoimisesta.  

Toimintaohjelmaan voidaan sisällyttää myös suunnitelma toimista naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumiseksi työpaikalla (tasa-arvosuunnitelma) sekä suunnitelma toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi (yhdenvertaisuussuunnitelma). Nämä suunnitelmat ovat lakisääteisiä työantajille, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Työsuojelun toimintaohjelmasta johdettavat työsuojelun kehittämistavoitteet on huomioitava työpaikan toiminnassa. Ne on käsiteltävä yhdessä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Työsuojelutoiminnalle voidaan tehdä lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämistavoitteita. Yksittäisinä tavoitteina voi olla esimerkiksi fyysisen työympäristön parantaminen hankkimalla uusia työvälineitä tai psykososiaalisen työkuormituksen vähentäminen.

Työnantajan pitää aikatauluttaa ja vastuuttaa työsuojelun toimintaohjelmassa havaittujen kehittämistarpeiden toteuttaminen ja sitä varten pitää varata työpaikalla riittävät voimavarat. Koko työyhteisön sitouttaminen työsuojelun toimintaohjelmaan on erittäin tärkeää työsuojelutavoitteiden saavuttamiseksi.

Työnantajan tehtävänä on varmistaa, että työsuojelun toimintaohjelma tiedotetaan koko henkilöstölle ja sen tulee olla henkilöstön saatavilla. Uusille työntekijöille työpaikan työsuojelukäytännöt opetetaan osana työhön perehdyttämistä.

Johdon tulee seurata työsuojelun toimintaohjelman toteutumista. Ohjelma on pidettävä ajan tasalla tarkastelemalla sen sisältöä ja tavoitteita säännöllisin väliajoin tai olosuhteiden olennaisesti muuttuessa. Toimintaohjelmassa on hyvä kuvata, miten sen seurannasta ja päivittämisestä huolehditaan. 

Tuemme työyhteisöänne työsuojelun toimintaohjelman laatimisessa ja autamme turvallisen sekä tuottavan tulevaisuuden rakentamisessa.

 

Lakiseurantapalvelu - Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö

Työpaikalla on oltava työntekijöiden nähtävänä heidän oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Safeco Oy tarjoaa organisaatiollesi lakiseurantapalvelun, jonka ansiosta Sinun ei tarvitse ostaa lakikirjoja vuosittain. Saat tiedon uusista organisaatiosi toimintaa koskettavista säädöksistä myös kesken vuotta.

Tulityösuunnitelma

Hyvin suunniteltu on turvallisempi tehdä. Tulen kanssa työskentely vaatii normaaliakin parempaa suunnittelua ja turvatoimia. Nämä turvatoimet kirjataan tulityösuunnitelmaan, jossa kuvataan kohteen ja toiminnan erityispiirteet sekä toimenpiteet vahinkojen torjumiseksi.

Tulityösuunnitelmassa kerrotaan, miten tulityöt tehdään turvallisesti ja kuka niistä vastaa. Turvatoimista huolehditaan ennen työn aloittamista, työn aikana ja sen jälkeen. Tulityössä voidaan noudattaa joko työn tilaajan tai toimittajan tulityösuunnitelmaa. Tällöin tilaajan tulee varmistaa, että urakoitsijalla on vähintään edellä kuvatun mukainen tulityösuunnitelma. Lisäksi pitää edellyttää, että urakoitsija ja mahdollinen aliurakoitsija noudattavat vakuutusyhtiön suojeluohjetta.

Tulityösuunnitelmassa yritys voi tarkentaa standardien ja oman vakuutusyhtiönsä tulitöiden suojeluohjeen vaatimuksia. Sitä voi myös hyödyntää tarjouspyyntöjä laadittaessa, jotta vaadittavat turvatoimet eivät tule kenellekään yllätyksenä. Näin kaikilla tulityössä mukana olevilla on mahdollisuus tehdä töitä tehokkaasti ja turvallisesti. (SPEK) Safeco tekee teille tulityösuunnitelman, jossa otetaan huomioon pelastuslaki, työturvallisuuslaki, tulityöstandardit ja vakuutusyhtiön suojeluohje sekä mahdolliset työn erityispiirteet. Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma toimii kiinteistössä työskentelevän henkilöstön ja asukkaiden ohjeena turvallisuusasioissa. Tarkoitus on ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja ohjata henkilöiden toimintaa hätätilanteen sattuessa. Laadimme Teille pelastussuunnitelman ja annamme siihen liittyvän koulutuksen.

Poistumisturvallisuusselvitys

Poistumisturvallisuusselvitys on toiminnanharjoittajan selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä.

Hoitolaitoksessa ja palvelu- tai tukiasumiseen kuuluvassa kohteessa toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että rakennuksessa tai tilassa olevat ihmiset pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan tilasta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin. Toiminnanharjoittaja vastaa asukkaiden ja hoidettavien poistumisturvallisuuden lisäksi myös työntekijöidensä työturvallisuudesta.

Safecolla on kokemusta poistumisturvallisuusselvitysten laadinnasta haastavissa olosuhteissa.

Ota yhteyttä Safecoon ja laitetaan poistumisturvallisuus kuntoon!

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Tutustu myös koulutuspalveluihimme täältä.